PIERWSZA POMOC

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WYCHOWANKOM W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
„LEŚNA KRAINA” W CISIU ZAGRUDZIU

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.
  U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
  placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

Cel procedury

Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu do szpitala. Stosowanie tej pomocy wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego występują:

 1. zaburzenia w oddychaniu (bezdech),
 2. zatrzymanie krążenia,
 3. krwotok,
 4. wstrząs pourazowy.

Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.

Zakres procedury

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia dziecka przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.
Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.
Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Przy udzielaniu pierwszej pomocy ratownik, pomimo zdenerwowania, powinien wykazać się opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą skuteczności i sprawności jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej.
Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np. wyłączenie urządzeń, zasilania z sieci.
Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą pomocą. Takimi działaniami mogą być:
1. podjęcie sztucznego oddychania,
2. zewnętrzny masaż serca,
3. zatamowanie krwotoku,
4. ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
5. zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,
6. wezwanie pogotowia ratunkowego.
Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.
Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.
W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą wychowanków przedszkola jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.
W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać niezbędnych czynności mających na celu pomoc dziecku.

O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola. Uraz nie stanowi wypadku.

Bezdech

W przypadku, kiedy pierwszy wystąpi zanik czynności oddychania, krążenie może
trwać jeszcze przez krótki czas, ale jest ono wówczas mniej wydajne i dochodzi do jego
zatrzymania. Brak czynności oddechowej zwany jest bezdechem. Może on wystąpić przy
uszkodzeniach mózgu, górnych czynności oddechowych lub ich niedrożności. W większości
przypadków przywrócenia dokonuje się, stosując proste czynności, pod warunkiem
natychmiastowego ich podjęcia.

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez:
1. brak ruchów oddechowych klatki piersiowej oraz
2. niemożność wyczucia na własnym policzku wydychanego przez poszkodowanego powietrza.
Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania.

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo
łatwo usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę
wykonujemy:
1. kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego czole,
2. następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu.

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem
drogi oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka. Żuchwę
można unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego na wznak,
poprzez naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie żuchwy można
uzyskać również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się przed zęby górne.
Jeżeli omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych, należy dokonać tego
poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego należy uchwycić język
w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę.

Usuwanie ciał obcych

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok i otworzenie jego ust.

Sztuczne oddychanie

Upewniwszy się, że drogi oddechowe u poszkodowanego są drożne, można przystąpić
do przywracania oddechu. Najskuteczniejszą i stosunkowo najprostszą metodą jest sztuczne
oddychanie „usta–usta”. Stosowanie tej metody polega na tym, że ratujący wdmuchuje swoje
powietrze wydechowe bezpośrednio do ust ratowanego. Po przechyleniu głowy
poszkodowanego do tyłu i zatkaniu jego nosa ratujący powinien wykonać głęboki wdech i
wdmuchiwać powietrze bezpośrednio do ust poszkodowanego. Unoszenie się ściany klatki
piersiowej ratowanego świadczy o skuteczności sztucznego oddechu. Odjęcie ust od
ratowanego umożliwia bierny wydech. Ratujący powinien upewnić się, że w czasie wydechu
powietrze wydostaje się na zewnątrz, wówczas czynności ratujące życie są skuteczne.
Czynności wdmuchiwania powietrza do płuc wykonuje się z częstotliwością od 16 do
20 razy na minutę do czasu powrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przejęcia
poszkodowanego przez personel karetki reanimacyjnej. Wskazane jest stosowanie maski
reanimacyjnej, umożliwiającej zatkanie nosa, co ułatwia prowadzenie sztucznego oddychania.
Zapewnia ona również brak kontaktu ratownika z ustami poszkodowanego.
Równie skuteczne jest oddychanie „usta–nos”. Metodę tę stosuje się poprzez zatkanie
ust poszkodowanego i wdmuchiwanie powietrza przez nos, co wymaga użycia większej siły
niż przy metodzie „usta–usta”. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania się.
Po odzyskaniu przez poszkodowanego własnego oddechu należy ułożyć go w pozycji
bocznej ustalonej.

Zatrzymanie czynności serca

Zatrzymanie czynności serca równoznaczne jest z zatrzymaniem krążenia krwi w ustroju poszkodowanego.
Objawy:
1. nagła utrata przytomności i po kilku sekundach bezdech,
2. brak tętna na dużych tętnicach w okolicy szyi i pachwin; należy zauważyć, że brak
tętna w tętnicach promieniowych nie musi świadczyć o zatrzymaniu krążenia,
3. źrenice poszkodowanego przestają reagować na światło, a skóra przyjmuje blado-
siną barwę.

Zatrzymanie krążenia krwi wymaga natychmiastowego przystąpienia do masażu zewnętrznego i równocześnie sztucznego oddychania. Upewniwszy się, że krążenie krwi rzeczywiście ustało, niezwłocznie przystępujemy do czynności ratujących życie.

Masaż serca
Masaż serca zewnętrzny polega na tym, że ratujący uciska rytmicznie mostek
ratowanego w kierunku kręgosłupa, kiedy ten leży na plecach. Na skutek tych działań serce
leżące pomiędzy mostkiem a kręgosłupem zostaje uciśnięte, co powoduje mechaniczne
wyciśnięcie krwi z komór małego i dużego krążenia. Odjęcie nacisku na klatkę piersiową
pozwala na powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala komorom serca
na napełnienie się krwią. Cały cykl powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego
zwolnieniu.
Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy
wykonywaniu masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy uciskać
silnie, szybko, krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim. Uciskać należy w
miejscu środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka.

Sztuczne oddychanie
Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym
oddychaniem. W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać
zarówno sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób:
1. po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć,
2. liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę.
W przypadku, kiedy jest 2 ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden
ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba prowadząca
sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć mostka.
Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych świadczy o
powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być prowadzone
dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu krwi do mózgu.
W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe,
układamy go w pozycji bocznej ustalonej.

Krwotok

W przypadku wystąpienia krwotoku u poszkodowanego, tj. utraty dużej ilości krwi (tzn. około 1,5–2 litrów), wystąpią następujące objawy:
1. bladość powłok ciała,
2. przyspieszenie tętna,
3. spadek ciśnienia krwi,
4. ogólne osłabienie,
5. szum w uszach,
6. zimny pot,
7. „mroczki” przed oczyma,
8. niepokój,
9. utrata przytomności poprzedzająca zgon.

Tamowanie krwotoku
Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie.
Zatamować krwotok można poprzez:
1. uniesienie kończyny,
2. ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi,
3. założenie opatrunku uciskowego.
Uniesienie kończyny stosowane jest przy mniejszych krwotokach. Przy większych
krwotokach stosujemy ucisk ręczny, jednak dobrze jest uciskać ranę, przykrywając ją gazą
opatrunkową. Na krwawiącą ranę stosujemy opatrunek uciskowy. Opatrunek taki składa się z
czystego opatrunku osłaniającego, który uciska się wałkiem ze zwiniętego bandaża, ligniny,
waty itp. mocowanego opaską dociskającą. Zdarza się jednak, że mimo opatrunku rana
krwawi nadal. W takim przypadku nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty,
ligniny itp. i ucisnąć go silniej drugą opaską.

Wstrząs pourazowy

Objawy wstrząsu:
1. szybko słabnące, nawet niewyczuwalne tętno,
2. bladość i ochłodzenie skóry,
3. zimny pot na powierzchni ciała,
4. płytki, przyspieszony oddech,
5. niepokój poszkodowanego,
6. apatia i senność.

Łagodzenie objawów wstrząsu:
Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się wyeliminować czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności:

 1. zapewnić poszkodowanemu spokój,
 2. osłonić przed zimnem,
 3. zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech,
 4. opanować krwotok,
 5. założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie,
 6. ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,
 7. uspokoić psychicznie,
 8. ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny, szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Omdlenie

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy:

 1. ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami,
 2. rozpiąć choremu ubranie,
 3. zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie. Jeśli chory
sinieje, należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych.
Jeśli po kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie ratunkowe.

Postanowienia końcowe

W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej
pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie
powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego
odebrania dziecka z przedszkola.

photo by samer daboul / pexels

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP