PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

NA ROK 2020/2021

PLAN DZIAŁANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
LEŚNA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Podstawa prawna:

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198ze zm.)

 4. Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)

 5. Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611)

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)

 8. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizacji przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055)

 11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.)

 12. Statut Przedszkola

 13. Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 14. Program Wychowania Przedszkolnego „Planeta Dzieci”

Roczny plan pracy uwzględnia kierunki polityki oświatowej państwa określone przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

1. Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (dotyczące przedszkoli):

 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

2. Diagnoza stanu przedszkola na koniec roku szkolnego 2019/2020

 • Przedszkole jest bezpiecznym miejscem pracy dla dzieci. Teren przy przedszkolu sprzyja zabawom na świeżym powietrzu.

 • Baza lokalowa przedszkola pozwala na realizację przyjętego programu wychowania przedszkolnego

 • Kąciki zainteresowań (stałe i czasowe) są stale ubogacane, sprzyjają podejmowaniu przez dzieci samodzielnej eksploracji świata, z poszanowaniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 • Przedszkole wyróżnia atrakcyjna oferta edukacyjna, panuje w nim dobra atmosfera pracy.

 • Organizacja zajęć w przedszkolu zapewnia wszechstronny rozwój dzieci, rozwija kreatywność, samodzielność, umiejętność współdziałania w grupie oraz przygotowuje je do dalszej edukacji

 • W trakcie kształcenia na odległość nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Są to: opracowane przez nich propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programy, zabawy on-line, propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych, zabaw badawczych i eksperymentów.

 • Nauczyciele, organizując dzieciom czas, umożliwiają im samodzielny wybór zabawy, sposób wykonania zadania, organizowania czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami.

 • Przedszkole działa zgodnie z kalendarzem imprez, uroczystości i wycieczek.

 • Nauczyciele ustawicznie doskonalą swoje umiejętności zawodowe.

 • Rozwijana jest współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju dzieci

 • Nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, które pozwalają przygotować je do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjne; rodzice chętnie podejmują współpracę i są zadowoleni z usług przedszkola

3. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 • A. Wychowanie do wartości.
 • B. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 • C. „Przedszkole z pasją” – współpraca ze środowiskiem lokalnym

Wszystkie planowane działania mają uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, zainteresowań oraz zdolności.

Program wychowania przedszkolnego przyjęty do realizacji:

Planeta dzieci” Prawda, dobro, piękno w świecie wartości

W przypadku kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programu wychowania przedszkolnego

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021:

21 wrzesień 2020r. – Dzień Przedszkolaka

30 wrzesień 2020r. - Dzień Chłopca

Wrzesień/ październik 2020r. - „Bezpieczny Przedszkolak” – spotkanie z policjantem

09 październik 2020r. – Święto Pieczonego Ziemniaka

30 październik 2020r. - Pasowanie na Przedszkolaka

25 listopad 2020r. - Dzień Pluszowego Misia

30 listopad 2020r. - Zabawy Andrzejkowe

04 grudzień 2020r. - Spotkanie z Mikołajem

18 grudzień 2020r. - Jasełka/Wspólne kolędowanie

Styczeń – Luty 2021r. – Zebranie z rodzicami

05 luty 2021r. - Dzień Babci i Dziadka

12 luty 2021r. - Bal Karnawałowy

08 marzec 2021r. - Dzień Kobiet

31 marzec 2021r. - Spotkanie Wielkanocne

22 kwiecień 2021r. – Dzień Ziemi

07 maj 2021r. - Dzień Strażaka

01 czerwca 2021r. – Dzień Dziecka

11 czerwiec 2021r. - Dzień Rodziny

25 czerwiec 2021r. - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Przebieg uroczystości zależny od aktualnej sytuacji związanej z pandemią. W przypadku kształcenia na odległość – przygotować prezentacje multimedialne związane z danym świętem. Z kolei w przypadku braku możliwości uczestnictwa rodziców – przygotować transmisję on-line z uroczystości.

Dni wolne i dyżury w roku szkolnym 2020/2021

11 listopad 2020 – Święto Odzyskania Niepodległości (przedszkole zamknięte)

24.12.2020r. – 01.01. 2021r.– przerwa świąteczna (przedszkole zamknięte)

06.01.2021r. – Święto Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

13 stycznia – 31 stycznia 2021r. – Ferie zimowe dyżur

02 kwiecień 2021r. – dzień wolny (Wielki Piątek)

03 maj 2021r. – Święto Konstytucji 3Maja (przedszkole zamknięte)

03 czerwiec 2021r. – Boże Ciało (przedszkole zamknięte)

04 czerwiec 2021r. – dzień wolny (Piątek)

01.07.2021r. – 31.07.2021r. – przerwa wakacyjna (przedszkole zamknięte)

Do pobrania - pełny plan w formie doc

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP