Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci

Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu
w Niepublicznym Przedszkolu
„Leśna Kraina”
w Cisiu Zagrudziu

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.

3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż., które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.

6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 06:30 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, co reguluje Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola Leśna Kraina.

7. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione – pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola.

8. Z terenu przedszkola można pozwolić odejść dziecku dopiero w tedy, gdy rodzić dotarł na miejsce pobytu grupy.

9. Dzieci są objęte ciągłym nadzorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

10. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzić czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.

11. Dzieciom, które weszły już do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i nadzoru nauczyciela, Również nie wolno samodzielnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

12. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

13. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

14. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodniej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

15. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkola od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

16. Codziennie rano sprawdzane są urządzenia ogrodowe, czy są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.

17. W czasie pobytu w ogrodzie przedszkolnym nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

18. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z placu zabaw. Dzieci wracają z ogrodu przedszkolnego w parach prowadzonych przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w ustawionych parach.

19. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

20. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają.

21. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść. Ponadto sporządzana jest karta wycieczki lub wyjścia poza teren, podpisana przez dyrektora.

22. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić wspomnianą już kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.

23. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

24. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

25. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze następnej pani. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie w wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

26. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawiać ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi lub asystent nauczyciela. Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.

27. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest zobowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
- zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
- podjąć środki zapobiegawcze.

photo by sharon-mccutcheon / pexels

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP