REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
Leśna Kraina”
W CISIU ZAGRUDZIU

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa poszczególne zasady organizacji wycieczek i spacerów w Niepublicznym Przedszkolu „Leśna Kraina” w Cisiu Zagrudziu oraz związane z tym obowiązki uczestników.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole organizuje dla dzieci wycieczki i spacery przy współpracy z Radą Rodziców.

 2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

 3. Wycieczki i spacery są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, w przypadku wycieczek z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

§ 3

Cele wycieczek i spacerów

 1. Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.

 2. Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 3. Wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania.

 4. Upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody.

 5. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej.

 6. Poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologiczne.

 7. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej.

 8. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

§ 4

Zasady organizacji wycieczek i spacerów

 1. Wycieczki mogą być organizowane tylko na terenie kraju.

 2. O organizacji i programie wycieczki decyduje:

- wiek uczestników

- zainteresowania i potrzeby przedszkolaków

- stan zdrowia

- sprawność fizyczna i umiejętności

3. Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim:

- spacery

- wycieczki przedmiotowe

- wycieczki krajoznawczo-turystyczne

- imprezy krajoznawczo-turystyczne.

4. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiona ze wszystkimi uczestnikami (w przypadku dzieci przedszkolnych z ich rodzicami i opiekunami) w zakresie:

- celu wycieczki

- trasy i terminu

- zwiedzanych obiektów, warsztatów

- harmonogramu

- zasad zachowania wychowanków podczas wycieczki.

5. W wycieczkach krajoznawczo-turystycznych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie.

6. Przy organizacji wycieczek i spacerów poza teren przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci.

Optymalna ilość opiekunów grupy spacerowej i wycieczkowej:

 1. Na każde 13 dzieci podczas spacerów powinien przypadać przynajmniej jeden opiekun

 2. Na wycieczce organizowanej do innej miejscowości oraz podczas korzystania z publicznych środków lokomocji opiekę sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci, z zastrzeżeniem, że zawsze opiekę nad dziećmi sprawuje nie mniej niż trzech opiekunów.

 3. W wycieczce z użyciem środków lokomocji mogą brać udział dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na piśmie.

7. Koszty wycieczki lub spaceru pokrywa rodzic.

8. Wyżywienie w czasie wycieczki organizuje organizator.

9. W razie wypadków uczestników wycieczki, spaceru stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w placówka publicznych i niepublicznych.

10. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

11. Uczestnicy wycieczek, spacerów powinni być objęci ubezpieczeniem NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

12. Organizując spacery i wycieczki:

- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, oby ich obserwacje i działania były świadome

- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego

- przestrzegamy norm kulturalnego zachowania w stosunku do współuczestników wycieczki

- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne

- dbamy o właściwy ubiór dziecka do warunków atmosferycznych

- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody

- zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

- upowszechniamy różne formy aktywnego wypoczynku.

13. Dzieci, których rodzice nie wyrażą zgody na udział dziecka w wycieczce, mają zapewnioną opiekę w przedszkolu w innej grupie.

14. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.

§ 5

Obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.

 2. Wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.

 1. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.

 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor, zatwierdzając kartę wycieczki.

Gromadzi dokumentację wycieczki:

 1. Karta wycieczki (zał. Nr 1) do regulaminu

 2. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodziców/prawnych opiekunów dziecka (zał. Nr 3).

 1. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

§ 6

Zadania kierownika wycieczki

 1. Kierownik wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

 2. Kierownik wycieczki opracowuje kartę wycieczki (zał. Nr 1), deklarację rodziców w sprawie uczestnictwa dziecka w wycieczce (zał. Nr 2), listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierająca imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodziców/opiekunów prawnych dziecka (zał. Nr 3).

 3. Zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki.

 4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

 5. Zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zadaniami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

 6. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom.

 7. Nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.

 8. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu uzyskanie zgody (na piśmie) rodziców lub prawnych opiekunów na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce.

 9. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach, jeśli nie mają przeciwskazań zdrowotnych. Organizator powinien zapewnić warunki do zaspokojenia potrzeb wynikających z racji niepełnosprawności.

 10. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienia dla dzieci i opiekunów wycieczki.

 11. Dokonuje podziału zadań w śród dzieci.

 12. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.

 13. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętej w przedszkolu (zał. Nr 5).

 14. Zapoznaje dziecko z Regulaminem zachowania się przedszkolaka podczas wycieczki (zał. Nr 4).

§ 7

Zadania opiekuna wycieczki

 1. Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

 2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu, harmonogramu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.

 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 4. Nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom.

 5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki:

 1. Sprawdzenie stanu liczbowego dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

 2. Dbałość o prawidłowe przygotowanie dzieci do wyjścia poza teren przedszkola – korzystanie z odblaskowych kamizelek, chust będących na wyposażeniu placówki.

 1. Wykonuje inne zadania zlecona przez kierownika wycieczki.

§ 8

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczki są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

 2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest teren przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.

 3. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien z zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

 4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżyc i gołoledzi.

 5. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

§ 9

Obowiązki rodziców

 1. Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie kierownika/opiekuna wycieczki o stanie zdrowia dziecka.

 2. W dniu wycieczki przyprowadzić dziecko do przedszkola o wyznaczonej godzinie.

 3. Osobiście odebrać dziecko z przedszkola po skończonej wycieczce.

 4. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w wycieczce (wpłacali zaliczkę), a następnie deklarację wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie z tego tytułu powstały.

§ 10

Bezpieczeństwo podczas przejazdu autokarem

 1. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczki autokarowej:

 1. Liczebność grupy musi być dostosowana do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu)

 2. Każdy opiekun zajmuje się grupą maksymalnie 10 osób.

 3. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia.

 4. Autokar musi być oznakowany napisem „Przewóz dzieci”

 5. Kierujący zobowiązany jest włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci.

 6. Organizator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci.

 7. Postoje autokaru są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych tj. na oznakowanych parkingach.

 8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.

 9. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po autokarze i siedzieć tyłem).

 10. Przed wyjazdem autokarowym należy wezwać policję do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i dokumentacji kierowcy.

§ 11

Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP