PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LEŚNA KRAINA W CISIU ZAGRUDZIU

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają Rodzice, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub osobie pełniącej dyżur.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu wejścia na salę. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki. Dzieci doprowadzane są na sale przez pracownika przedszkola i przekazywane nauczycielowi.
 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci( zakatarzone, przeziębione, kaszlące )nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W przypadku zauważalnych objawów chorobowych u dziecka, nauczyciel dyżurujący ma prawo nie przyjąć dziecka do przedszkola.
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania informacji na ten temat, a także zaznaczenie do godziny 8.00 smsem lub telefonicznie nieobecności dziecka. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.00 opłata za dzienne wyżywienie, zostanie doliczona do miesięcznego rozliczenia.
 6. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną, Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 7. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8.30. O późniejszym przybyciu dziecka Rodzice telefonicznie lub osobiście powinni uprzedzić personel przedszkola.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, Rodzic nie powinien zgadzać się na przynoszenie do przedszkola przez dziecko zabawek(szczególnie zawierających małe elementy),produktów spożywczych(słodycze, napoje)oraz wartościowych przedmiotów(biżuteria srebrna lub złota).W sytuacji zniszczenia, zgubienia przez dziecko owych przedmiotów, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności finansowej.

PROCEDURY ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez Rodziców do godziny 17.00.
 2. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez Rodziców.
 3. Rodzic/osoba upoważniona po odebraniu dziecka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, również na terenie placówki.
 4. Informację dotyczące dodatkowych osób upoważnionych do odbioru dziecka znajdują się w karcie informacyjnej, którą Rodzic składa osobiście u Dyrekcji przedszkola.
 5. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola, poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej(także w ciągu roku przedszkolnego).
 6. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Na telefoniczną prośbę Rodzica czy innej osoby dziecko nie może być wydane(w sytuacjach nagłych i wyjątkowych dyrektor może zezwolić na wydanie dziecka po otrzymaniu danych osoby odbierającej osoby w postaci sms lub maila na adres: [email protected]
 8. Rodzice lub osoby upoważnione odbierają dziecko, zgłaszają chęć odbioru Nauczycielowi dyżurującemu przy szatni i oczekują, aż pracownik przedszkola przyprowadzi dziecko.
 9. Rodzic /osoba upoważniona do odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dokument  tożsamości w celu ewentualnej weryfikacji, zarówno na ternie przedszkola jak również poza nim.
 10. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od Rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 11. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu (sprawdzenie danych ze stosownym dokumentem).
 12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 13. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
 14. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00 z przedszkola Nauczyciel dyżurujący do godziny 18.00 podejmuje próby telefonicznego kontaktu z Rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Jeżeli próby kontaktu nie przyniosą rezultatu, nauczyciel powiadamia Dyrektora przedszkola.
 15. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 16. Rodzice lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy przedszkola są zobowiązane do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki. Przedszkole ma prawo naliczyć opłatę karną za spóźnione odebranie dziecka (20 zł za każdą rozpoczętą godzinę).
 17. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

photo by pexels-emma-bauso

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP