STATUT

Niepublicznego Przedszkola Leśna Kraina

STATUT

Niepublicznego Przedszkola „LEŚNA KRAINA”

z siedzibą w Cisiu Zagrudziu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole Niepubliczne „LEŚNA KRAINA” z oddziałami integracyjnymi zwane dalej „Przedszkolem” ma siedzibę w Cisiu Zagrudziu

2. Ustalona nazwa Przedszkola oraz treść pieczątek, którymi posługuje się Przedszkole brzmią:

Niepubliczne Przedszkole „LEŚNA KRAINA”

Joanna Kielmas, Joanna Zemła S.C.

08-113 Kotuń, Cisie Zagrudzie 42

NIP 821-264-76-15, REGON 365109004

tel.: 503 010 134;  786 964 552

lub w skrócie

Niepubliczne Przedszkole "LEŚNA KRAINA"

08-113 Kotuń, Cisie Zagrudzie 42

NIP 821-264-76-15, REGON 365109004

3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)
 • Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 59 z 2017 r.)
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
 • Niniejszy Statut
 • Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

4. Organem Prowadzącym Przedszkole są Joanna Kielmas zamieszkała w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23/1 i Joanna Zemła zamieszkała w Siedlcach ul. Kazimierzowska 34, które w celu prowadzenia Przedszkola zawiązały spółkę cywilną.

§2 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.

2.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:

 • objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci,

 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

 • umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • integracja dzieci niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych,

 • zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie,

 • przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego poprzez realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji,

 • zatrudnienie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą z tego wyniknąć dla dzieci,

 • stworzenie przyjaznej atmosfery zapewniającej poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy w szczególności dzieci niepełnosprawnych.

4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

 • rozwijanie sprawności ruchowej dzieci,

 • nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

 • sprawowanie opieki odpowiedniej do potrzeb dzieci oraz możliwości przedszkola, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 • przygotowanie dzieci do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem,

 • poprzez zindywidualizowany tok zajęć terapeutycznych wyrównywanie szans u dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,

 • współdziałanie z Rodzicami / Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci,

 • ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki i wychowania,

 • zapewnianie dzieciom w wieku 5 i 6 lat rocznego przygotowania przedszkolnego

§3 ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 • każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielkom ewentualne jednej nauczycielce i pomocy nauczyciela,

 • w grupie najmłodszej zatrudniona jest osoba jako pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki,

 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

 • w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,

 • w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci.

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców /Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub odbieranie przez osoby wskazane przez Rodziców / Opiekunów w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.

3. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

4. W chwili, gdy Rodzic / Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/ Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub osoba upoważniona przez rodziców, która może przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo.

6. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola lub Organem Prowadzącym.

7. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice / Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie.

8. Dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.

9. Nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw ani środków farmaceutycznych, oprócz sytuacji w których powinni opatrzyć rany powstałe w wyniku drobnych skaleczeń używając do tego celu środków opatrunkowych i dezynfekujących znajdujących się w apteczce.

10. W przypadku pogorszenia się samopoczucia dziecka, lub wystąpienia objawów choroby.

nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka; a w sytuacji tego wymagającej do wezwania pomocy służb medycznych.

11. Podczas udziału w uroczystościach organizowanych w placówce i jej terenie Rodzic/Opiekun przejmuje czynności opiekuńcze nad dzieckiem i ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

§4 ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA

1. Organami Przedszkola są:

 • Dyrektor Przedszkola

 • Rada Pedagogiczna

 • Umowę o pracę z Dyrektorem zawiera i rozwiązuje Organ Prowadzący, o ile funkcji Dyrektora nie pełni osoba wchodząca w skład Organu Prowadzącego.

 • Dyrektor Przedszkola zarządza placówką przy pomocy dwóch dyrektorów: Dyrektora ds. Administracyjnych oraz Dyrektora ds. Finansowych

 • Umowy z dyrektorami zawiera Organ Prowadzący, o ile funkcji tych nie pełnią osoby wchodzące w skład Organu Prowadzącego.

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:

 • bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola,

 • sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz  innych pracowników nie będących nauczycielami,

 • realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty lub Radę Pedagogiczną,

 • realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,

 • nadzór pedagogiczny,

 • czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

3. Dyrektor Przedszkola przy pomocy Dyrektora ds. Finansowych prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, w szczególności:

 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola zgodnie z postanowieniami Organu Prowadzącego,

 • współpracuje z organami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

 • dokonuje rozliczeń finansowych zakupów dokonanych przez Przedszkole

 • planuje i nadzoruje wydatki placówki,

 • prowadzi rozmowy z rodzicami kandydatów na uczniów, a w razie potrzeby również z rodzicami uczniów,

 • dba o należyty kontakt z Rodzicami ze strony Przedszkola,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Dyrektor Przedszkola przy pomocy Dyrektora ds. Administracyjnych:

 • reprezentuje Przedszkole przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także innymi instytucjami i organizacjami z którymi Przedszkole współpracuje,

 • administruje zasobami lokalowymi Przedszkola,

 • administruje zasobami materiałowymi Przedszkola,

 • nadzoruje pracę personelu pomocniczego,

 • udziela urlopów pracownikom Przedszkola,

 • dokonuje okresowych ocen pracy personelu,

 • prowadzi rozmowy z rodzicami kandydatów na uczniów, a w razie potrzeby również z rodzicami uczniów,

 • dba o należyty kontakt z Rodzicami ze strony Przedszkola,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

5. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.

6. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.

7. Rada Pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny.

8.Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

9.Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania.

10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

 • Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,

 • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu

12. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 • ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,

 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

 • przygotowywanie projektów zmian Statutu,

 • proponowanie Dyrektorowi Przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych.

13. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.

§5 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1.Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 rano do godziny 17.00 po południu.

4. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

5. Przedszkole jest wielodziałowe.

6. Jeżeli okresowo wystąpi zmniejszenie frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup,

7. Liczba dzieci uczęszczających do jednego oddziału Przedszkola nie może przekraczać 20 osób.

8. Do każdego oddziału przedszkolnego może być przyjętych nie więcej niż 5 osób niepełnosprawnych.

9. Dzieci z każdej grupy wiekowej mają prowadzone zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem wielopoziomowości.

10. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjęte dzieci, które nie ukończyły 2,5 roku życia.

11. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Dyrektor Przedszkola do dnia 30 września i przedstawia do akceptacji Organowi Prowadzącemu.

12. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

13. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć -5 godzin podstawy programowej- prowadzonych w Przedszkolu.

14. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

15. W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych, co nie wpływa na wysokość czesnego.

16. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

- z dziećmi 2,5 - 4 - letnimi około 15 minut,

- z dziećmi 5 - 6 - letnimi około 30 minut

W ramach czesnego Przedszkole umożliwia uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych – język angielski; zajęcia logopedyczne; rytmika, a także w badaniu przesiewowym logopedycznym”

17. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia inne niż wymienione w punkcie 16. Zajęcia te będą dodatkowe opłacane przez Rodziców

18. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi Rodziców Dyrektor Przedszkola.

19. Z tytułu uczęszczania dziecka do Przedszkola Rodzice/ Opiekun zobowiązani są płacić czesne w postaci opłat stałych.

20. Opłata stała za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

21. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców / Opiekunów.

22. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Organ Prowadzący Przedszkola.

23. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Organ Prowadzący.

24. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

§ 6 ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

1. Organ Prowadzący opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Organ Prowadzący decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria.

2. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami/ Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub innego dokumentu potwierdzającego schorzenie dziecka.

3. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym po wnikliwym zbadaniu sprawy ze szczególnym zwróceniem uwagi na przygotowanie placówki pod kątem organizacyjnym do przyjęcia dziecka z daną niepełnosprawnością.

4. Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy musi się odbywać z zachowaniem takich proporcji, które umożliwią harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.

5. Organ Prowadzący może podjąć decyzję o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice / Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.

7. W przypadku wolnych miejsc, w poszczególnych grupach wiekowych, dzieci mogą być

przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

§7 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa Organ Prowadzący.

3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz osób odbywających praktyki zawodowe.

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

5. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

 • zapoznania się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień
 • współdziałania z Rodzicami / Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
 • znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
 • uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami / Opiekunami,
 • wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Organu Prowadzącego oraz Dyrektora Przedszkola;
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu
 • planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
 • przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 • przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6 letnich.

Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.

6. Spotkania z Rodzicami / Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

§8 WYCHOWANKOWIE

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 lat do roku, w którym ukończą 6 lat.

2. Na wniosek Rodziców / Opiekunów Organ Prowadzący Przedszkola może przyjąć dziecko młodsze, jeżeli według swej najlepszej wiedzy uzna, że takie dziecko może uczęszczać do Przedszkola.

3. Dzieci mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4. Rodzice wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę w formie pisemnej.

5. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia ponoszą Rodzice/Opiekunowie

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice bądź Opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

7. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

8. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:

 • Rodzice / Opiekunowie zalegają z opłatami za 1 miesiąc;
 • Zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola;
 • Rodzice / Opiekunowie zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny;
 • nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami / Opiekunami a personelem dydaktycznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo dydaktycznych.

9. Rozwiązanie umowy przez przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej kolejności:

a. poinformowanie rodziców o zaistniałej sytuacji,

b. spotkanie z rodzicami (w zależności od potrzeb) w obecności psychologa, nauczyciela,

c. w wypadku braku porozumienia przekazanie przez Dyrektora pisemnej

informacji o rozwiązaniu umów.

§9 SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ

1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:

 • opłat rodziców i opiekunów (czesne i wpisowe) dzieci uczęszczających do Przedszkola,
 • darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,
 • dotacji z budżetu gminy,
 • wpłat wniesionych i  przeznaczonych na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący

2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców / Opiekunów dzieci jest ustalana w umowie o opiekę przedszkolną.

3. Do prowadzenia placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.

4. Prowadzenie Przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo- wychowawczej.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

 • nauczycieli;
 • Rodziców / Opiekunów;
 • pracowników obsługi i administracji

4. Organ Prowadzący za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Statucie w związku z potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa.

5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a. umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola,

b. udostępnienie statutu przez Dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Organ Prowadzący:
Joanna Kielmas
Joanna Zemła

Niepubliczne Przedszkole Leśna Kraina
Cisie-Zagrudzie 42
08-130 Kotuń

tel. 698 524 899 (przedszkole)
tel. 608 433 302 (dyrektor)

[email protected]

NIP: 8212647615
Konto: Bank WBK  17 1090 2688 0000 0001 3319 7604

Polityka Prywatności  © Copyright  Niepubliczne Przedszkole LEŚNA KRAINA

TOP